Kallelse till årsmöte 2006

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte onsdagen den 5 april 2006 klockan 19.00 i Orkestersalen, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 100 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstade.se

Nackas expansion och trafikproblem

Före årsmötesförhandlingarna talar Björn Sylvén om Bilar, Bussar, Tåg, Båtar - Nackas expansion och trafikproblem. Ska Saltsjöbanan bli spårväg? Biltunnel genom Henriksdalsberget? Spår till Orminge och Gustavsberg eller ny Skurubro? Tunnelbana till Nacka? Nya Lösningar?

Björn Sylvén har i decennier varit trafikdebattör med olika förslag till trafiklösningar för Storstockholm. Han är även känd för att ha givet ut ett antal böcker med Stockholmsbilder.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 13 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2006.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2006.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743