Nacka 2009-04-15
Nacka Miljövårdsråd

Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81   Nacka


Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar - mars 2009.Sammanfattning: Antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna och placering på befintliga byggnadsverk.


I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn, utnyttjas för mobiltelefonisändare.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör ges att uppföra sändare i eller nära bostäder, skolor och barndaghem.

Inga tillstånd får ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark, exempelvis vägområden, transformatoranläggningar, och industriområden (långt bort från fasta arbetsplatser).

Vi anser att förslagen till nya mobiltorn är för många och att flertalet av de inkommna ansökningarna måste avslås.

Det 18 m höga mobiltornet på Sicklaberget i omedelbar anslutning till Nyckelvikens narurreservat (Sicklaön 1:41) är tänkt att placeras i högt i ett naturområde i anslutning till Nyckelvikens naturreservat och skulle upplevas som störande i detta resevat såväl från andra platser såsom Stockholms inlopp, förslaget bör därför avvisas.

Den 30 m höga mobilmasten vid Fasanvägen 27 i Saltängen (Sicklaön 243:1) ska vad vi förstår ersätta en sändare som sitter på en hög skorsten som skall rivas. Placeringen är rätt nära bostäder vilket bör undvikas.

Det 36 m höga mobiltornet vid f.d. Porsmosseverket (Kummelnäs 11:118) skulle upplevas som störande från Stockholms inlopp, förslaget bör därför avvisas.

Det 36 m höga mobiltornet vid Semestervägen nära Värmdöleden (Lännersta 10:1) har en relativt rimlig placering men ett lägre torn borde nog vara tillräckligt.

Det 18 m höga mobiltornet kombinerat med lyktstolpe vid busshållplats Bastuvägen på Erstaviksvägen i Älta (Älta 10:1) sitter nära bostäder på ett sätt som bör undvikas.

Det 12 m höga mobiltornet på Boo Energis byggnad, Värmdövägen 657 (Björknäs 1:860) ska tydligen ersätta en befintlig mast. Förslaget verkar rimligt.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/mobilmar09.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se