Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2005-05-23
Nacka Miljövårdsråd
Bygglovsenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454


Dnr 233 0129/2005

Yttrande över ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbodar i Nackareservatet (Erstavik 6:1), på berget väster om Kolarängen.


Hi3G Access Ab har ansökt om tillstånd att bygga ett mobiltorn på ett av Nackareservatets högsta berg, väster om Kolarängen. Masten skulle bli synlig i en milsvid omgivning.

Platen ligger i Nackareservatet som sedan länge är klassat som riksintresse för friluftslivet och är nu på väg att även att få ett skydd som naturreservat. Enligt Nackas gällande översiktsplan ska området vara ett grönområde.

Det framgår inte av ansökan som den föreligger på kommunens webbsidor men vi har skäl att befara att man även planerar att anlägga bilväg fram till platsen, ett ingrepp som allvarligt skulle skada den vilkmarkskänska som idag råder i Nackareservatet, detta berg vid Kolarängen är en av de platser i Nackareservatet där man idag verkligen kan uppleva en vildmarkskänsla.

I bestämmelser för naturreservat i allmänhet och speciellt i de bestämmelser områdesnämnden readan Älta antagit för det blivande naturreservatet på platsen anges att man inte får bygga master, byggnader eller anlägga vägar utan särskilt tillstånd till detta.

På platsen där mobiltornet föreslås föreligger idag god mobiltäckning. God mobiltelefontäckning kan med stor fördel uppnås genom att istället placera basstationer på andra platser såsom i befintlig mast strax öster om Tenntorp 1550 m NO om föreslagen plats, i befintlig mast vid Flatenvägen mittemot Skarpnäcks värmecentral på andra sidan Ältasjön (i Stockholms stad) 1650 m SV om föreslagen plats. Detta skulle dessutom vara i överensstämmelse med kommunens önskan att samlokalisera basstationerna.

Detta byggförslag saknar vidare miljökonsekvensbeskrivning, något som klart bör krävas vid etableringar i områden av detta slag.

Som vi även tidigare påpekat hade vi i Nacka Miljövårdsråd uppskattat att få sig ärenden av detta slag tillsänt som remiss, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden.


Slutsats

Nacka Miljövårdsråd avstyrker bestämt att ett mobiltorn byggs på denna plats. Det saknas godtagbara skäl att ge undantag för regeln att mobiltorn, byggnader och anläggningar inte får uppföras samt att vägar inte får anläggas i naturreservat och detta ska givetvis, även gälla i enlighet med av områdesnämnden Älta redan antagna föreskrifter för detta naturreservat i vardande. Denna ansökan om byggnadstillstånd måste således avslås.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/mobilkolar.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon: 7733283
E-mail: jan@aman.se