Nacka 2015-04-10
Nacka Miljövårdsråd

Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se


Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn på Boo IP (Bo 1:608, dnr B 2014-0891)Antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna och placering på befintliga byggnadsverk.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn, utnyttjas för mobiltelefonisändare.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör ges att uppföra sändare i eller nära bostäder, skolor och förskolor.

Inga tillstånd får ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark, exempelvis vägområden, transformatoranläggningar, och industriområden (långt bort från fasta arbetsplatser).

Vi anser att förslagen till nya mobiltorn är för många och att flertalet av de inkomna ansökningarna måste avslås.

Det 24 meter höga tornet på Boo Idrottsplats skulle enligt det nu reviderade förslaget placeras omedelbart intill en fotbollsplan och bara 29 meter från från tomten Galärvägen 36 (Bo 1:650) och 38 meter från Jungmansvägen 3 (Bo 1:1035) och bör avvisas som alltför nära idrottande barn och ungdom samt nära bostäder.

Vi anser att remisstiden är orimligt kort, förslaget kungjordes 27 mars och svar begärdes till 10 april, endast två veckor remisstid som dessutom infaller veckorna före och efter påskhelgen. Detta kan jämföras med att ansökan inkom mer än åtta månader före kungörelsen.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta yttrande ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/mobilbooip.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se