Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
50 år, 1969 - 2019
Nacka 2020-01-01

Till:   Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 69, 131 07 Nacka

Sänds till:   Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314, 104 20  Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Överklagande av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut av 2019-11-28 att anta detaljplan för del av Solvärmen 1, DP 2019-14049.

Nacka Miljövårdsråd överklagar härmed Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut den 2019-11-28 att anta detaljplanen för del av Solvärmen 1, DP 2019-14049.

Yrkanden

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut gällande detaljplan DP 2019-14049.

Vi yrkar på att Mark- och miljödomstolen inhiberar detaljplanen i avvaktan på att den vinner laga kraft.

Nacka Miljövårdsråd ansöker även om anstånd till den 31 januari 2020 med att inkomma med kompletterande handlingar.

Grunder

Grunder för yrkande om upphävning av detaljplan

Nacka Miljövårdsråd anser att detaljplanen medför betydande miljöpåverkan. Den föreslagna anläggningen försämrar närmiljön bl a genom:

  • Påverkan på vattenkvaliteten i Vattenförekomsten Ältasjön och på Natura-2000- klassade Söderbysjön och Dammtorpssjön p g a bristfällig dagvattenhantering.
  • Negativ påverkan på trafikmiljön, främst om hallen används som lager.
  • Påverkan på biologisk mångfald genom att ett ekspridningsområde beläget på ett svagt grönt samband decimeras, byggnadens stora dimensioner samt att den fasadbelyses.
  • Negativ påverkan på landskapsbilden genom att Ältasjöns västra skogskantade strand klyvs och förfulas av en mycket stor byggnad som även fasadbelyses nattetid.
  • Bullerpåverkan i Flatens naturreservat, i Nackareservatet samt i Älta p g a att buller från motorvägen reflekteras mot byggnadens fasad och sprids över Ältasjön.
  • Bristande process/underlag med potentiellt krav på miljötillstånd för datahallen, koppling till Skarpnäcks värmeverk och avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning.

Påverkan under anläggningsskedet

Påverkan av anläggningsskedet är inte utredd. I den existerande detaljplanen fanns planer för liknande markarbeten som i den föreslagna, bl a en mycket stor sprängning. Eftersom Länsstyrelsen ansåg att verksamheten var miljöfarlig innehöll deras miljötillstånd ett antal villkor för byggskedet, i sitt beslut 2011-10-11 att godkänna anläggningen (5511-2010-8756)
http://www.altasjon.nu/miljoprovning/111011_lst_kungorelsebeslut.pdf
"Bygg- och anläggningsarbeten
20. Den tillfälliga krossverksamheten får inte påbörjas utan att tillsynsmyndigheten har underrättats om startdatum för krossverksamheten
21. Avgående stoft och damm från hanteringen av sprängmassor ska begränsas genom varsam vattenbegjutning och stoftavskiljning vid behov. Transportband ska i möjligaste mån vara täckta.
22. Under bygg- och anläggningstiden ska dagvatten från transport-, verksamhets-, och upplagsytor inom området samlas upp och ledas till en temporär anläggning för sedimentsavskiljning. Vid förhöjda kvävehalter ska vattnet ledas till kommunalt avloppsnät eller omhändertas på annan ändamålenlig sätt som tillsynsmyndigheten måste godkänna.
23. Ett av tillsynsmyndigheten godkänt kontrollprogram ska finnas för bygg- och anläggningsskedet avseende kontroll av buller och utsläpp till mark och vatten."

Dessa fyra villkor från Länsstyrelsen bör rimligen gälla och eventuellt även vara mer restriktiva, eftersom recipienten Ältasjön klassades 2016 som vattenförekomst, enligt EUs Vattendirektiv, vilket medför att exploatören måste kunna visa att inga näringsämnen tillförs till recipienten. Även Natura-2000-klassade sjöarna Söderbysjön och Dammtorpssjön nedströms riskerar att påverkas.

Att delegera ansvaret till underentreprenör som Stockholms stad i sin samrådsredogörelsen beskriver "Byggaktören ansvarar för att eventuell risk för bl.a. kväveläckage till Ältasjön under sprängningsskedet minimeras." kan inte anses acceptebelt.

Påverkan på vattenkvaliteten

Ältasjön ligger överst i ett sjösystem som till stora delar ligger i naturreservat och Natura-2000-klassade områden. Hels fastigheten Solvärmen 1 ligger sjöns avrinningsområde. Dagvattnet från fastigheten leds i ett rör under Tyresövägen och ut i Ältasjön via den våtmark som ingår i Flatens naturreservat. Det måste krävas att dagvattnet passerar en reningsanläggning med slamavskiljning, biologisk nedbrytning och närsaltsreduktion. Vid nybyggen i Nacka ställer kommunen hårda krav på att allt dagvatten ska omhändertas och renas lokalt samt att ingen ökning av tillförsel av fosfor eller kväve till Ältasjön tillåts.

Påverkan på trafik

Lokalisering för datorhall och eller lager/distributionsbyggnad på platsen är olämplig. Det saknas helt argument för att lokalisera lager och distributionslokaler insprängt i Flatens Naturreservat. Flatenvägen är inte heller lämpad för den täta trafik med tunga transporter som verksamheten medför.

Tung fordonstrafik på planområdet samt Flatenvägen. I granskningshandlingarna är fordonstrafiken kraftigt ökad från 30 fordon per dygn till 350 fordon per dygn. Dessutom består förmodligen en stor del av ökningen av tung trafik. Anledningen var att trafiken till och från lager och distributions- verksamheten "glömdes bort" i samrådshandlingen. Påverkan av den kraftigt ökade trafiken på Flatenvägen m a p trafiksäkerhet samt buller i Flatens naturreservat är inte utredd. Dagvattenutredningen baseras på 30 fordon / dag och tar inte hänsyn till fordonsrörelserna: "Den nya infarten och parkeringen kommer dock vara mycket begränsad när det kommer till biltrafik, vilket gör att föroreningar från den ytan blir begränsade." Den behöver alltså göras om, ifall lager och distributionsverksamhet på fastigheten ska kunna tillåtas. T ex kan oljeavskiljare krävas, vilket tidigare krävts av Länsstyrelsen på den aktuella platsen.

Påverkan på biologisk mångfald

Buller från den trafikerade Tyresövägen kan studsa emot byggnadens stora plåtbeklädda norrsida och spridas ut över Flatens naturreservat som sträcker sig ut i Ältasjön. Enligt Naturvårdsverket får det inte bullra mer än 40 dB(A) i naturreservat. Trots detta har ingen bullerutreding gjorts.

Marken är belägen på en av Stockholms gröna kilar, 200 meter från Ältasjön och omgärdad av Flatens naturreservat samt nära Nackareservatet. Detaljplaneområdet är angivet som ett svagt grönt samband enligt Regional Utvecklingsplan för Stockholms Län 2050 (RUFS) och är enligt Stockholms Stads översiktplan markerat som "Utvecklingsområde för ekologiskt samband: område där förstärkningar föreslås i den regionalt betydelsefulla ekologiska infrastrukturen. Samtidigt kan rekreativa värden utvecklas för att berika närmiljön".

Att bebygga platsen går stick i stäv med Regionens plan att förstärka det ekologiska sambandet. Någon hänsyn till detta har inte tagits. Den byggnad som detaljplanen medger utgör en stor barriär för spridning av såväl eklevande arter som även groddjur och fåglar. Nattlevande djur som fladdermöss påverkas negativt och kommer att hindras passera området p g a fasadbelysningen.

I den existerande detaljplanen från 2010 finns en detaljplanebestämmelse om att byggnadens fasader (biogasfabriken) ska förses med dov kulör. I de aktuella handlingarna framgår att fasaden kommer att vara belyst nattetid, något som inte tidigare planerad biogasfabrik skulle varit och som torde varit planstridigt i och med detaljplanebestämmelsen om dov kulör. Fasadbelysningen ger en synnerligen stor påverkan på landskapsbilden.

Detaljplanen utreder ej hur högspänningsledningen samt varm- och kallvattenledningarna ska dras mellan datorhallen och Skarpnäcks värmeverk. Även en markförläggning av ledningarna påverkar ekarnas stora rotsystemen. Stockholms stad bör kräva att ledningarna förläggs i Flatenvägen, istället för i naturmarken.

Påverkan på landskapsbild

Den planerade byggnaden ger mycket stor påverkan på landskapsbilden, både för de som rör sig i Flatens naturreservat och i Nackareservatet, till fots, i båt, på skidor eller skridskor och även för boende i Älta. Om datahallen byggs, klyvs stranden i två delar av en hög byggnad, vilket ger en betydande påverkan på landskapsbilden.

I den existerande detaljplanen från 2010 skulle byggnadens fasader (biogasfabrikens silos) förses med dov kulör, och ingen fasadbeslysning skulle ske. I den nya detaljplanen framgår av handlingarna att fasaden kommer att vara belyst nattetid. Detta ger en synnerligen stor påverkan på landskapsbilden jämfört med existerande detaljplan.

Övriga tillstånd och detaljplaner

Datorhallens lokalisering på den känsliga platsen på naturmark, omgivet av Flatens naturreservat, motiveras av två skäl, närheten till en kraftledning och närhet till Skarpnäcks värmeverk inklusive Stockholms fjärrvärmenät.

Datorhallar är mycket energikrävande. I Stockholms Län råder det f n effektbrist vad gäller elförsörjning. Därför är det märkligt att ingen MKB eller annan handling har upprättats som utreder hur datorhallen ska strömförsörjas och hur den regionala elförsörjningen påverkas. Ifall inte avtal om elförsörjning kan slutas så kan byggnaden enbart användas som lager. Då bör detaljplanen avslås p g a den negativa miljöpåverkan som lokaliseringen medför.

Värmeverket och fjärrvärmenät krävs för att kunna tillvarata spillvärmen från datorhallen, då det av datorerna uppvärmda vattnet måste värmas ytterligare innan det kan matas in i fjärrvärmenätet. En utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk samt kraftigt utökade driftstider till drift dygnet runt/året runt drift krävs för att möjliggöra detta. Stockholm Exergi har ansökt om miljötillstånd hos Länsstyrelsen för utökade driftstider samt att bygga om anläggningen med ny pelletspanna och en ny hög skorsten.

Lokaliseringen av Skarpnäcks värmeverk bryter mot såväl RUFS som Stockholms översiktsplan, vilka samstämmigt utpekar andra platser för framtida energiproduktion. Kan enbart datorhallen och inte värmeverket uppföras blir klimatpåverkan mycket större då värmen från datorerna går till spillo.

Grunder för yrkande om inhibition

Förberedande arbeten, såsom avverkning, markarbeten eller andra byggarbeten på naturtomten kommer troligen leda till irreversibel skada på tomten. Detta skedde även när ekar avverkades och marken schaktades 2009/2010. Marken är tyvärr idag redan irreversibelt skadad. Inte ens något försök till återställning av marken till ursprunget har skett. Det är av yttersta vikt att alla tillstånd finns på plats innan några markarbeten kan tillåtas att starta.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman

Detta överklagande är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/klaganmmddatorhallflaten.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se