Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2008-02-04
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka


Angående ridanläggning vid Källtorp

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av planerna på en ridskola vid Källtorp. Föreningen ställer sig inte kategoriskt avvisande till förslaget, men vill ändå framföra några synpunkter.

Området vid Källtorpssjön saknar förutsättningar för lämpliga ridvägar som inte kommer i konflikt med andra friluftsintressen. Genom sin närhet till stora bostadsområden i Stockholm har området blivit ett av landets mest välbesökta friluftsområde.

Skall alltför många typer av frluftsaktiviteter utövas i det inte allt för stora "reservatet" förlorar det sitt tänkta värde. Nacka Miljövårdsråd tror inte att området "tål" mer än på sin höjd ett femtontal hästar, och en förutsättning är då att dom rids på de anvisade ridstigarna.

Anläggs ridvägar inne på Erstaviks fideikommiss mark, som föreslagits, innebär det att unga oerfarna ryttare måste passera Ältavägen. Detta är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt. Den som tillåter något sådant tar på sig ett stort Ansvar. En planfri korsning måste byggas som klarar höjden av häst plus ryttare.

Till och från anläggningen kommer en ständig ström av fordon att röra sig, bl. a. släp med hästar, samtidigt som här är den ända "omkörningsrakan" som finns på Ältavägen. Innan anläggningen tas i bruk måste trafikfrågan fått en godtagbar lösning.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/kalltorprid.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se