Introduktion till remissen:
Detaljplan för Vikinghillsvägen, Boo

Man vill rusta upp Vikinhillsvägen i Kummelnäs, ta bitar av tomter i anspråk samt ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Detta torde medföra så höga kostnader för fastighetsägarna att de fastigheter som nu är fritidshus i regel kommer att omvandlas till permanentbostäder.

Samrådsförslaget fanna tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-06-28 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Remissvar på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2008/160 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-28.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2010-06-28.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2011-03-24 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2008/160 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-03-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2011-02-21.

Aktuell presentation av detaljplanen.

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06