Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-02-21
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2008/160 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Yttrande över utställd detaljplan för Vikinghillsvägen, Boo


Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i rubricerat område. men vill gärna se "paddundergångar" samt reserverad plats för "dagisar".

Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot att vatten - och avloppsproblemet löses i aktuellt område genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, utvecklingen är ofrånkomlig.

Som vanligt trycker vår förening på att vi vill att diken utmed vägarna så långt möjligt skall vara öppna eftersom diken har kommit att bli en viktig biotop för vissa växter och smärre djur. Öppna diken är här extra viktigt enär dagvattnet skall s.a.s. tas omhand på plats (ett öppet dike kan svälja med regnvatten än ett kulverterat).

I området rör sig tydligen paddor enl. samrådshandlingarna, paddor som blir överkörda. Nacka Miljövårdsråd föreslår att möjligheten att bygga en "undergång" för dessa djur undersöks. Nere på kontinenten är dessa grod - paddundergångar redan etablerad "standard" och det finns utprovad teknik för sådana undergångar. Det finns också byggelement att köpa för ändamålet. Det blir säkert inte gratis men det kan vara bra om kommunen kunde gå i bräschen för en miljöinsats utöver det vanliga.

Vi vill också att vägar inte hårdgörs i onödan med tanke på dagvattenproblemen. Vidare vill vi se återhållsamhet med sprängning av berg i dagen.

Nacka Miljövårdsråd har sagt det förr och vi säger det nu igen: Förtätning i sommarstugeområden, föranlett av kostnaderna för vatten- och avloppsdragningen, får inte bli för hård. Områden kan bli överexploaterade. Så har dessvärre skett på flera håll i kommunen, inte minst i kommundelen Boo.

Avslutningsvis vill vi att kommunen betänker att med förtätning kommer det flera barn in i området. Barnen kräver "dagis" - dagis kräver tomtmark. Vår förening vill inte att när dagisutbyggnaden blir aktuell, kommundelens grönområden tas i anspråk. Mark måste tydligt reserveras för "dagisar" och skolor redan i ett tidigt stadium av områdesförtätningen.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/vikinghillsv.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se