Introduktion till remissen:
Detaljplan för sydöstra Kummelnäs (Område G), Boo

Man vill ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp och rusta upp vägarna och tillåta större hus. Detta torde medföra så höga kostnader för fastighetsägarna att de fastigheter som nu är fritidshus i regel kommer att omvandlas till permanentbostäder.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-06-28 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

För de fastigheter där man vill ta mark i anspråk i samband med att Vikinghillvägen byggs ut finns samtidigt en separat detaljplan.

Remissvar på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2003/212 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-28.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2010-06-28.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2011-03-24 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2003/212 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-03-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2011-02-21.

Aktuell presentation av detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft 2014-07-22.

Kommunens handläggare är Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-09-03