Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 76:1 m.fl., Saltsjöbanan från Sickla station till och med Nacka station.

Planen gäller flytt och förändring av Nacka Station med omgivning.

Start-PM antaget 2005-04-26

I programförslaget fanns tre alternativ, nu har man trots betydande opposition bestämt sig för Ljungbergsgruppens förslag A:

Dessutom fanns möjliga smärre variationer av dessa förslag.

Ett samrådsmöte om programförslagen hölls i rum Erstavik, Granitvägen 11 (Nämndhusets sida) 19 februari 2007 kl. 18.30.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 2006-10-30 antecknade Kerstin Nöre (mp) till protokollet: "Alternativ A förordas, ty det är bäst för kollektivresenärer och ökar inte trafiken i området"

Boende i närmast belägen villa förordar SLs 0-alternativ.

Programförslaget fanns (men inte vid samrådstidens början) tillgängligt på kommunens webbsidor, det togs bort 2013-02-15 men finns trots detta här och fanns till 2007-03-16 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Dieselverkstaden och i Forum. Notera att banprofiler som visar vilka branta lutningar Saltsjöbanan får i alternativ A och B bara finns i Start-PM.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-03-16.

Nacka miljövårdsråds remissvar på programversionen, 2007-03-16. (pdf-fil)

Det 2008 aktuella samrådsgsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor till 2013-02-14 och fanns till 2008-04-30 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.. Notera att banprofiler som visar vilka branta lutningar Saltsjöbanan får bara finns i Start-PM.

Även om 2008 års förslag togs bort 2013-02-15 finns här en skiss av förslaget från 2008 bevarad.

Ett samrådsmöte om samrådsförslaget hölls i rum Erstavik, Granitvägen 11 (Nämndhusets sida) 8 april 2008 kl. 18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/700 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-04-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över samrådsversionen, 2008-04-30.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-08-30