Introduktion till remissen:
Detaljplan för Lännbohöjden i Fisksätra, Erstavik 26:19, Fidravägen 21

Man ville i samrådsförslaget bygga flerbostadshus med 117 lägenheter om 2-4 rum på Lännbohöjden i Fisksätra där den brunna Lännboskolan tidigare låg.

Ett samrådsmöte/Öppet hus hölls i Fisksätra centrum på plan 2 i projektkontoret för HAMN-projektet den 17 november 2011 klockan 17-20. Klockan 18.00 presenterades förslaget.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-12-06 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/72 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-12-06.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-12-06.

I utställningsförslaget har man minskat byggnadernas höjd något och minskat antalet lägenheter från 117 till 84 och ersatt parkeringsgaraget med markparkering.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-09-09 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/72 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-09-09.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2013-09-09.

Den beslutade planen vann laga kraft 2014-03-05.

Kommunens handläggare är Emma Färje Gustafsson, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01