Introduktion till Svenska Kraftnäts remiss:
Utbyggnad av nya 220 kV ledningar till Lidingö och Värmdö.

För att trygga Värmdös elförsöjning föreslås en nedgrävd huvudkraftledning med hög spänning från transformatorstationen vid Östervik till en ny transformatorstation nära Värmdöledens Hållviksavfart utanför Gustavsberg.

Kraftledningen föreslås grävas ned utefter Saltsjöbadsleden och Stockholmsvägen genom Neglinge samt på Baggensfjärdens botten från Pålnäsviken.

Ett första samrådsmöte hölls i Saltsjöbadens samskola (Tattby) 1 februari 2006 kl. 19.00.

Ett yttreligare samrådsmöte hölls i Saltsjöbadens samskola (Tattby) tisdag 5 december 2006 kl. 18.00. Vidare samrådsmöte i Kvarnbergsskolan, Bergsvägen, Värmdö, onsdag 6 december kl. 18.00.

I nästa utbyggnadsettapp föreslås en luftledning mellan Gustavsberg och Lidingö genom Boo, i huvudsak samma sträckning som nuvarande kraftledning.

Projekten ingår i en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät som de kallat "Stockholms Ström".

Svenska Kraftnäts s.k. "Stockholms Ström", Förstudie Nacka - Gustavsberg och inbjudan till samrådsmöten låg på webben men verkar nu vara borttagen. Information ska även ha funnits i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Tippen.

Synpunkter på förstudien skulle vara vara inne till Svenska Kraftnät senast 2006-03-17, stockholmsstrom@svk.se eller Svenska Kraftnät, Jan Halvarsson, Box 526, 162 15  Vällingby.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på förstudien, 2006-03-06.

Följebrev till förstudiens remissvar riktat till kommunstyrelserna i Nacka, Värmdö, Lidingö och Stockholm, 2006-03-06.

Svenska Kraftnäts första miljökonsekvensbeskrivning för kraftledning Nacka - Gustavsberg och inbjudan till samrådsmöten fanns på webben. Information ska även finnas i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Tippen samt på Värmdö kommun och bibliotek.

Synpunkter på första miljökonsekvensbeskrivningen skulle efter förlängning av remisstiden vara vara inne till Svenska Kraftnät senast 2007-02-23 (ursprungligen 2007-01-26), stockholmsstrom@svk.se eller Svenska Kraftnät, Jan Halvarsson, Box 526, 162 15  Vällingby. Förlänglingen av remisstiden beror på en komplettering med en metod att minska magnetfältet som ännu inte lagts ut på deras webbsidor.

Nacka Miljövårdsråds preliminära svar på första miljökonsekvensbeskrivningen, 2007-01-12, baserad på vid tidpunkten känt material. Sänt till Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadnämnd och ansvariga tjänstemän.

Nacka Miljövårdsråds slutgiltiga remissvar på första miljökonsekvensbeskrivningen, 2007-02-23.

Nacka kommuns renmissvar på miljökonsekvensbeskrivningen, 2007-02-21 (Word doc-format). Kommunens svar torde delvis ha inspirerats av Nacka Miljövårdsråds svar.

Svenska Kraftnät kallade till ett nytt samrådsmöte onsdag 30 maj 2007 klockan 18 i Samskolan, Tattby om huvudkraftledning till Värmdö. Man har kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen så att den inte bara gäller alternativet att gräva ned kabel under vägar i Neglinge (modifierad sträckning) utan även ger miljökonsekvenser för att dra ledningen i en sju meter bred gata genom Skogsö Naturreservat nu i modifierad sträckning norr om Skogsö träsk, samt motivering för att avföra alternativ Baggensstäket.

Den nu aktuella reviderade versionen av Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning för kraftledning Nacka - Gustavsberg och inbjudan till samrådsmöten fanns på webben men har ersatts av en slutlig miljökonsekvensbeskrivning från denna sida. Information ska även ha funnits i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Tippen samt på Värmdö kommun och bibliotek.

Synpunkter på den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen skulle vara vara inne till Svenska Kraftnät senast 2007-07-06, stockholmsstrom@svk.se eller Svenska Kraftnät, Jan Halvarsson, Box 526, 162 15  Vällingby.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen, 2007-06-18.

För ytterligare information ta gärna kontakt med Jan Halvarson 08-739 78 35 eller Christer Olsson 08-739 78 08 på Svenska Kraftnät alternativt e-post: stockholmsstrom@svk.se .

Energimarknadsinspektionen (EI) företog 2009-01-29 en syn på plats i Skogsö med representanter från Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen, Gamla Skogsö Villaägarförening, Svenska kraftnät och Nacka kommun. Både den föreslgna sträckningen genom naturreservat Skogsö och alternativ sträckning mot Sune Carlssons båtvarv inspekterades.

Nacka Miljövårdsråd och andra organisationar upprepar i en skrivelse till energimarknadsinspektionen kravet på att ledningen läggs utefter Skogsövägen och Moranvägen mot Sune Carlssons båtvarv för att undvika att förstöra naturreservat Skogsös med centrala delar, 2009-02-06. (Word doc-format)

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18