Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Erstavik 26:109 mfl, Centrala Fisksätra

Man föreslår att bygga 300 lägenheter på parkeringarna norr och söder om den nuvarande bebyggelsen i centrala Fisksätra.

Samrådsmöte/Öppet hus: Förslaget presenterades vid ett samrådsmöte i Fisksätra kyrka, Fisksätra torg, onsdagen den 31 oktober 2007, kl 18.30.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2007-11-19 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och på Tippen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 541/2005 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-11-19.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-11-15.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06