Introduktion till remissen:
Detaljplan för Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I)

Sommarstugeområdet Enbacken/Gösta Ekmans väg söder om Boo kyrka föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en utbyggnad av villorna, d v s övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-09-15 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/120 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2009-09-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget, 2009-09-15. (Word doc-format)

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-02-01 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/120 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2010-02-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande utställningförslaget, 2010-02-01.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05