Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J)

Området föreslås att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i samband med detta en utbyggnad av villorna, d v s övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse.

Ärendet var tidigare hanterat som enkelt planförfarande.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2006-02-03 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2006-02-03.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget, 2006-02-03.

Det nu aktuella utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2009-05-15 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/626 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2009-05-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande utställningförslaget, 2009-05-15.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06