Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 51:13, 51:14 m fl, Barnhemsvägen

Barnhemsvägen ligger omedelbart norr om Värmdöleden mellan Bastusjön, Smedvägen och Skurusundsvägen. Man vill belysa förutsättningarna för ny bebyggelse med huvudsakligen bostäder samt kontor/hotell m.m.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 2002-10-28 yrkade Mikael Carlsson på återremmiss alternativt avslag eftersom bullerstörningarna gjorde det olämpligt med bostäder på området.

Programförslaget och samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor. Till 2003-01-07 fanns programförslaget och till 2004-01-30 samrådsförslaget tillgängligt i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Remissvar på programversionen skulle vara vara inne senast 2003-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande program för detaljplan för Barnhemsvägen, 2003-01-07.

Remissvar för samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2004-01-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget till detaljplan för Sicklaön 51:13,51:14, Barnhemsvägen, 2004-01-09.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligt till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, senast den 28 juni 2004. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Märkligt nog fanns utställningsversionen ännnu inte tillgänglig på kommunens webbsidor 11 juni men lades ut senare. Till 2004-06-28 fanns programförslaget tillgängligt i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget till detaljplan för Sicklaön 51:13,51:14, Barnhemsvägen, 2004-06-28. (pdf-fil)

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-06