Introduktion till remissen:
Detaljplan för Bagarsjöns förskola, Liljekonvaljens väg 2, Lännersta 1:148

Man vill bygga ut en befintlig förskola. Resultatet skulle bli mindre lekyta för fler barn.

Trots att samrådstiden pågått sedan 25 januari hade Nacka Miljövårdsråd 6 februari ännu inte erhållit någon upplysning om detta.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor (men togs bort 2013-05-28 men lades tillbaka nästa dag efter påpekande men togs åter bort under 2014) och fanns till 2013-02-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i biblioteket i Orminge centrum måndagen den 18 februari 2013, kl. 16-18.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/519 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-02-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-02-22.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor, Plankarta, Planbeskrivning och fanns till 2013-07-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Orminge och Forum.

Politikerna är dock oeninga om lämpligheten av att så stor del av så stor del av förskoletomten blir parkering vilket framgår av Miljö- och stadbyggnadsnämndens protokoll från 2013-05-15.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/519 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-07-05.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 5 juli 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2013-07-05.

Nu gällande detaljplan, vann laga kraft 2013-11-14.

Kommunens handläggare var Jerk Allvar, 7189381.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-01-09