Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Ältabergsvägen
del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäs Gård 1:1 i Stockholms stad och Älta 10:1 och Älta s:3 i Nacka kommun

Man vill bygga en stormarknad (ICA supermarket) vid Ekstubben mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen strax söder om Ältavägen. Det blir även plats för ytterligare handel eller industri.

Anläggnigen placeras så att den syns tydligt från motorvägen mot Tyresö och Vändelsö (Tyresövägen). Det skogsparti som nu skiljer motorvägen från den lokala Ältabergsvägen skövlas. Nuvarande infartsparkering utökas till parkering för bilburna kunder, endast en del blir kvar som infartsparkering.

Området utgör idag i huvudsak en del av Stockholm men planen är att ändra gränsen så att området blir en del av Nacka.

En gång- och cyklelbana anläggs utefter Ältabergsvägen. Förslaget innebär att cyklister på Tyresöstråket måste korsa Ältabergsvägen på två ställen separerade med ca 1,5 km.

Ett samrådsmöte hölls 2011-01-10 18:30 - 20:30 i Allianskyrkan, Almvägen 4, Älta, välbesökt, 40-50 deltagare. Mycket kritik mot förslaget från Ältabor, Företagare i Älta centrum och från Cykelfrämjandet.

Detta detaljplaneområde ingick ursprungligen i start-PM för planen om trafikplats Skrubba-Lindalen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på Nacka kommuns webbsidor och på Stockholms stads webbsidor samt fanns till 2011-01-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus), på biblioteket i Älta, i Tekniska Nämndhuset, Flemingg. 4 och i Skarpnäs Stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/517 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka samt till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm senast 2011-01-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-01-31.

Nacka kommuns handläggare är Johan Håkansson, 7189494, Stockholms stads handläggare är Torbjörn Johansson på Satdsbyggnadskontoret.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-15