Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-01-14
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2011/236 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar angående förslag till program för Fisksätra.


Nacka Miljövårdsråd är positivt till att ett program tagits fram för utveckling och upprustning av Fisksätra samt till de demokratiska metoder som t.ex. Fisksätradialogen och workshop med ungdomar som använts.

Dock avvisar vi främst den föreslagna kraftiga exploateringen av bostäder, som kommer att förstöra boendekvalitén för många boende i detta område, som redan beskrivs som "en av Sveriges mest tätbefolkade orter".  I programmet konstateras att arbetslösheten är hög i Fisksätra, även bland ungdom och att ohälsotalet är högt. Med klimatförstöring, oljetopp och en olöst finanskris behövs satsningar som har med sådana problem att göra och inte en stor förtätning med bostäder och 600 båtplatser med en omfattande biltrafik och behov av uppläggningsplatser som följd.

Nacka Miljövårdsråd instämmer för övrigt i mycket av samrådsförslagets analys av bakgrund, mål, strategier, förändringsbehov och åtgärder. Programförslaget är på detaljnivån framtaget på ett seriöst, ambitiöst och professionellt sätt. Svagheten ligger i den övergripande analysen och därmed i brist på förslag som kan lösa människors problem. I Fisksätra ökar nu antalet människor som inte har råd att utnyttja kollektivtrafiken eller att köpa hälsosamma livsmedel, enligt hjälporganisationen.1.   Nacka Miljövårdsråd är positivt till följande förslag

Av samrådsförslagets föreslagna åtgärder vill vi prioritera följande:

Dessutom lämnar vi förslag som syftar till att skapa arbete, bättre miljö och hälsa i området. De boende i Fisksätra känner sitt område i grunden. Den kompetensen bör utnyttjas för Fisksätras utveckling.2.   Nacka Miljövårdsråd har invändningar och synpunkter på följande förslag

Ny bebyggelse

Fisksätra beskrivs (även i programhandlingarna) som "en av Sveriges mest tätbefolkade orter och ett av Nacka kommuns största bostadsområden". Området byggdes på 1960-talet och är ett s.k. miljonprogramsområde. Man inser lätt, att boendekvalité inte var högsta prioritet vid dess tillblivelse, utan snarare önskan att klämma in ett stort antal bostäder på en liten yta.

Då man nu säger sig vilja utveckla området anser Nacka Miljövårdsråd att en ytterligare hård exploatering med nya bostäder är helt fel metod för "utveckling", vilket i stället stjälper många av övriga åtgärder, så att området åter får en undermålig miljö - nu för ännu fler människor.

Nacka Miljövårdsråd har vid flera tidigare planprojekt uttryckt vår uppfattning, att Nacka kommuns planerade befolkningsökning är alldeles för kraftig, och detta anser vi gälla även Fisksätra.

Utvecklingsplanen (RUFS) bygger på visionen "att Stockholmsregionen skall vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Regionen ska vara bra att bo och leva i, och den skall vara lockande att besöka och investera i."

Detta är stora och vackra ord, som vi anser inte går att leva upp till med föreslagen exploateringsgrad för Fisksätra. Man bör betänka, att Sverige är ett mycket glesbebyggt land och det är inte optimalt, vare sig för Stockholm eller landet i övrigt, att alltför stor befolkning trängs ihop i Stockholmsområdet.

Nacka Miljövårdsråd anser följande om föreslagen byggnation i Fisksätra i områdena enl. sid. 55:

Område A:
Bebyggs endast mycket sparsamt kring centrum och då med smala hus, som lämnar mycket utsikter kvar mot naturen mot norr. Byggnation, som tar bort sjöutsikten för befintliga bostäder får ej göras. De befintliga bostäderna i höga kompakta huskroppar med gårdar som i huvudsak vetter mot norr har en liten sjöglimt som en viktig positiv aspekt i en f.ö. instängd miljö. Höga hus måste undvikas p.g.a. ljusinsläpp till befintliga bostäder.

Område B:
Området intill järnvägen bör inte användas för bostäder.

Område C:
Idrottsområdet beskrivs i programhandlingarna som mycket lämpligt lokaliserat, eftersom det ligger lite avskilt från bostäder och därför inte är störande för dessa. Detta anser vi är ett bärande argument även i framtiden. Ytorna behövs för idrott, lek och rekreation, när befolkningen växer, och det även om Gröna Dalen får nya ytor för idrott. Avståndet till spontan idrott och lek är viktigt och avståndet till Gröna dalen är 800 m. Fantasifulla namn på byggnader såsom stadsvillor, parkvillor m.m. för att dölja att det egentligen handlar om flerbostadshus är vi ganska trötta på att se i Nackas planhandlingar och besvikna på att manipuleringsförsöken fortfarande tittar fram på detta sätt. Parken till Villa Caprifol, som beskrivs som en tillgång, och också är det, kommer ju att försvinna med föreslagen byggnation. Nacka Miljövårdsråd vill inte ha någon ny byggnation i område C.

Område D och G:
Argumenten om försämrad miljö för befintliga hyresgäster gäller även här.

Område E:
Ingen byggnation bör göras norr om Fisksätravägen.

Område F:
Området kan vara lämpligt för bebyggelse i föreslagen omfattning.

Upprustning av befintlig bebyggelse med omgivningar

Nacka Miljövårdsråd anser att det finns ett stort behov av upprustning av befintliga bostäder och kringliggande miljöer, och att en ägare måste kunna upprusta sitt bostadsbestånd utan att förstöra boendemiljön för befintliga boende.

Saltsjöbanan och stationsområdet

Vi tycker att idéerna för utveckling av stationsområdet och dess integrering med centrum och övrig bebyggelse är intressanta. Alternativ bör dock sökas för ett föreslaget nytt torg som enligt förslaget hamnar i ett skuggat och vindutsatt läge. Mycket annat kreativt kan göras för att förhöja de "sociala funktionerna" för hela Fisksätra.

Nacka Miljövårdsråd anser att det är mycket viktigt att redan från början säkerställa och reservera mark så att Saltsjöbanan kan byggas om för dubbelspår vid Fisksätra, eftersom detta är mycket väsentligt för saltsjöbanans effektivitet och framtid. Järnvägen är klimatsmart, effektiv och oerhört viktig för Fisksätra och Fisksätra är avgörande för järnvägens ekonomi och framtid.

Gröna dalen

Föreslagna åtgärder i Gröna dalen behöver kompletteras med en satsning på ekologisk hållbarhet som behandlas under Tätortsnära odling. Vi vill även understryka att Gröna Dalen måste få fortsätta, att utgöra en nödvändig spridningskorridor för djur och fauna mellan Erstaviks naturområden och Skogsö naturreservat. Denna viktiga funktion framhålls ju också i programhandlingarna, och en nödvändig konsekvens är att inga större byggnationer, trafikerade vägar eller arrangemang för störande aktiviteter får byggas. Av främst denna anledning är vi helt emot en stor byggnad för "kultur och idrottsevenemang". En sådan för oundvikligen med sig störande aktiviteter, trafik och p-platser.

Vi vill framhålla, att vi anser att Gröna dalen redan idag är ett charmigt och omtyckt område och gångstråk, och att större "upprustningar" och förändringar inte behövs på grund av områdets beskaffenhet idag.

Holmen

Utveckling av Holmen ställer vi oss positiva till, men den måste göras varsamt med stor hänsyn till befintlig värdefull natur. T.ex. bör ev. tillkommande vägar inte asfalteras. Befintliga kulturhistoriska lämningar måste bevaras och vårdas.

Vi tycker det är en stor nackdel att badet på östra stranden blir mycket stört av den planerade piren och utbyggda marinan - både utsikts- och trivselmässigt samt miljömässigt p.g.a. försämrad vattenkvalitet.

Kustpromenad

Föreslagna kustpromenader är förstås ett trevligt tillskott för området. Vi ser dock problem i att det kommer att bli mycket dyrbart ett anlägga sådana på grund av den oländiga och branta terrängen särskilt längst järnvägen mot Östervik där det även finns problem med privata tomter.

I Fisksätra diskuteras ett alternativt förslag för förbindelse med Skogsö naturreservat genom en ekodukt över järnvägen vid område B.

Tätortsnära odling

Vi tycker att flera möjligheter för "tätortsnära odling" bör skapas. Föreningen "Odla med solen" har anlagt en skogträdgård vid sporthallen intill järnvägsstationen och odling i bostadsområdet. Odlingarna används i allmänhet för gemensam skörd, en viktig aspekt. Bisamhällen som inte bara ger honung utan också viktig pollinering har satts ut. Vid järnvägsbommarna i område B har ett ekologiskt centrum med plantskola och växthus börjat byggas upp. Där startas nu kompostering för området. Detta kan bli början till stora hälsobringande odlingar av bär, frukt, nötter, grönsaker och kryddor. Detta och därtill hörande större växthus bör prioriteras i området och i Gröna Dalen. Därigenom utvecklas självförsörjning, hälsa och social samverkan kring ett meningsfullt liv. I kombination med utbildning skapas mer hållbara ekologiska livsmönster.

Vi kan inspireras t ex av Göteborgs Kommun, som 2013 avsatt 2 Mkr för utveckling av stadsodling.

Marinan - P-platser för bilar - vinteruppställning av båtar.

Marinan planeras för över 500 båtplatser i sjön. Detta anser vi vara alldeles för mycket. Det bör först göras en inventering av behovet av båtplater innan en utökning får ske. Båtplatserna kommer knappast att användas av några Fisksätrabor. Detta medför att ett stort antal ytterligare parkeringsplatser för bilar krävs. Minst 300 sommarplatser enligt vår bedömning. Detta måste planeras på ett miljövänligt och effektivt sätt. Vi har inte sett detta i programhandlingarna.

Marinans båtar kräver även platser för vinterförvaring på land. Hur och var detta skall lösas framgår inte av programhandlingarna. Vi befarar att detta kommer att förstöra naturmiljö i Fisksätras närhet.

En utbyggd marina med planerad pir kommer dessutom, att ha en mycket negativ inverkan på badet på holmen.

Ekologiskt byggande, återvinning och omställning

Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen bör ställa krav på ekologiskt byggande för alla nyexploateringar och upprustningar av befintlig bebyggelse. Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas. Möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme bör undersökas.

Nya arbetsplatser kan skapas genom bättre avfallshantering, ökad återvinning, reparation osv. Stadsnära odling kan ge arbete under den varma årstiden. Med ordentliga växthus utsträcks tiden även till vårvintern. De kan även användas vintertid i kombination med att området försörjs med mer hälsosamma livsmedel.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande finns på webben som http://www.nackamiljo.se/fisksatraprogr.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se