Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-11-01Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/491-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.seRemissvar avseende förslag till detaljplan för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen


Förslaget innebär att Ektorpsvägen smalnas av och att ändhållplatsen för busslinje 409 flyttas långt ut i nuvarande gata. Vi är allvarligt oroade för att det kan uppstå stora problem med att hållplatsen blockeras av felparkerade bilar. Eftersom bussen som regel ska stå här vid ändhållplatsen i några minuter tills det är dags för avgång kan detta, med den föreslagna smalare vägen, medföra stora problem.

Gästparkering saknas inom planområdet och finns inte heller i anslutning till planområdet.

Det föreslås att det nya huset kan innehålla upp till tre mindre affärslokaler. Samtidigt upptas gatan utanför i praktiken helt av busshållplats och plats reserverad för sophämtning. Detta skulle kunna leda till en mycket svår situation med felparkerade bilar. Vi anser därför att det är orimligt att tillåta handel eller kontor som besöks av allmänheten i byggnaden. Endast arbetsplatser av slag som normalt inte besöks av andra än anställda och som inte heller har behov av ofta förekommande leveranser bör kunna komma i fråga.

Den cykel- och gångbana som planeras på Ektorpsvägens västsida är tänkt för dubbelriktad trafik men verkar vara alltför smal för att fungera bra för detta, den bör göras bredare.

Fotomontaget som visar föreslagen påbyggnad av befintlig byggnad är missvissande eftersom det inte samtidigt visar det planterbara bjälklag som planeras mellan denna byggnad och den tillkommande byggnaden. Detta bjälklag kommer att avsevärt påverka de lägenheter som nu har balkong en trappa upp på södra sidan.

Illustrationsplanen, miljöredovisning m.m. visar det föreslagna nybygget men borde även omfatta påbyggnaden på det existerade huset med ny takutformning. Solstudier saknas.

Det är väsentligt att alla lägenheter får separata vatten- och elmätare. Husen bör utformas som passivhus, d.v.s. de ska inte behöva tillförsel av energi för uppvärmning, de stora fönsterytorna i tillbyggnaden av det existerande huset oroar i detta avseende.

Både det tillkommande huset och det existerande huset bör förses med "gröna tak", d.v.s. sedumtak.

Sammanfattning: Stor risk att problem felparkerade bilar kan störa busstrafiken, för smal gång- och cykelbana, tillåt bara bostäder och arbetsplatser som ej drar till sig besök eller leveranser.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/ektorpsrondellen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se