Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2017-06-13Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Kopia:     Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående detaljplan för datorhall i Flaten, Dnr 2016-14049-54.


Den föreslagna datorhallen är en synnerligen stor och hög byggnad som kommer att synas på ett störande sätt. Är det rimligt på en sådan känslig plats?

Platsen utgör en förbindelse mellan naturreservat och en spridningskorridor för djur och växter.

Det redovisas ingen alternativ lokalisering, det finns många andra värmeverk vid vilken den skulle kunna placeras.

Dagvattnet från platsen kommer att rinna mot Ältasjön natura 2000-klassade Söderbysjön-Dammtorpsssjön. Vi befarar att sprängning och schaktning kan ge mycket utsläpp, bl. a. kväve från sprängmedel. Tomten blir i huvudsak hårdgjord.

Ärendet borde behandlas tillsammans med Skarpnäcks värmeverk i form av en ny detaljplan för området och betraktas som miljöfarlig verksamhet. Det allvarliga är det som inte berörs, att man tänker bygga ut värmekraftverket och köra det ständigt all tid alla dagar. Vilka miljöproblem uppstår när man levererar pellets och tar hand om askan? Blir det problem med rök och sotnedfall?

Vi anser inte att konsekvenserna av skorstenen och redovisning av hur rök och aska renas eller sprids var på långa vägar tillräckligt beskrivna i tillståndsansökan. Tvärtom upplevde vi att dessa saker "mörkas". Svårt att samråda om något som inte beskrivs.

Nacka Miljövårdsråd önskar ta del av granskning och övriga skeenden relaterade till tillsånd och planer på fastigheterna.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/datorhallflaten.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se