Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2012-03-09
Nacka Miljövårdsråd


Tekniska nämnden
TN 2011/419-003
Teknik VA & Avfall
131 81  NackaRemissvar angående nya föreskrifter om avfallshantring i Nacka kommun.


Nacka Miljövårdsråd stödjer förslagets övergripande värderingar. Givetvis ser vi det som positivt att avfall sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Vi förutsätter att kommunen kommer att anta de nya föreskrifterna om avfallshantering i de politiska nämnderna och därefter tillskjuter de ekonomiska medel som krävs för att förslaget skall kunna uppfyllas.


Angående bl a 55 §, "Elavfall (EEA-elektriskt och elektroniskt avfall)":

Sorteringsmöjligheter
Det saknas tillräckligt med sorteringsmöjligheter för elektronikavfall, ljuskällor, färgburkar etc i närheten av hemmen. De uppsamlingsplatser för sortering är i nuvarande förslag för få. Det är önskvärt att, förutom Östervik och Skuru, antalet uppsamlingsplatser utökas så de finns även i Älta, Orminge och Kvarnholmen/Finnboda.

Kommentar
Enligt DN, 2012-02-21 redovisas att i Nacka samlas bara 7,31 kg elektronik per invånare och år in mot 16,27 i genomsnitt för Sverige. I Stockholms stad samlas 11,41 kg per år in. Detta visar på ett behov av bl a fler uppsamlingsplatser för att stödja en ökad grad av sortering av elektronik i Nacka.


Angående 50 §, "Efter ansökan till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen kan fastighetsinnehavare beviljas tillstånd att installera köksavfallskvarn i av huvudmannen meddelade områden":

Vi anser inte att köksavfallskvarn ska vara tillåtet. Användningen innebär att avfall som kan användas för bl a biogasframställning blandas med annat avfall som kommer till reningsverken. Detta bidrar till att mängden rötslam, som används som näringstillförsel till jordbruksmark, ökar och därmed spridningen av kemiska ämnen såsom kadmium, hormonstörande ämnen etc till åkermark och grödor.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/avfall12.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se