Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-10-25Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28  Borlänge
stockholm@trafikverket.se

Kopia:   Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 131 81  Nacka
              registrator@nacka.se
Remissvar avseende Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissmaterialet och yttrar sig främst om ärenden som berör Nacka.

Inledning

Studien visar på behov av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i regiondelen. Den grundläggande faktorn är att Stockholm växer befolkningsmässigt, detta pga av marknadsmässiga företagsinvesteringar och politiska åtgärder. Enligt åtgärdsvalsstudien är detta ett ofrånkomligt faktum. Stockholmsregionen pekas ut som Sveriges tillväxtmotor. Samtidigt med inflyttningen finns en avfolkning och utflyttning från andra landsdelar, t.o.m inom länet.

Vi vill peka på några alternativa tolkningar och möjligheter. Stockholm som gammal sjöstad, hamnstad och tullstad har ett geografiskt läge med vattenytor och öar som försvårar flexibla fysiska kommunikationer. Det som en gång var en fördel i dessa avseenden har numera förvandlats till nackdelar.

Vad som kvarstår är ett naturskönt beläget stadscentrum med många arbetsplatser omgivet av förorter med pendlarboende, samt en ytterregion mot havet dominerad av fritidsboende. Morgontrafiken in mot centrum samt kvällstrafiken ut från centrum är överbelastad. Tvärförbindelser saknas i hög grad, och balansen över dygnet är dålig. Inom arbetsmarknad, utbildningsinstitutioner och investeringar dominerar de norra stadsdelarna. Tillväxten pga inflyttning är stark.

Inflyttningen driver upp bostadsbristen, bostadspriserna och investeringskostnaderna samt överbelastar transportsystemen. Det är inte troligt att ökade investeringar i infrastrukturer kan bygga bort problemen. Ökade investeringar i byggande ökar också stockningsproblemen och skapa fler flaskhalsar. En starkt växande stad belastas alltid av trängselproblem och inflationsdrivande efterfrågan. I dagens läge finns en tendens att isolera dessa problem från varandra, men de utgör ett sammanhängande helt. Den planering som finns är i hög grad en anpassning till "marknadskrafterna", som dock i hög grad påverkas av politiska beslut.

Att i högre grad satsa på andra regioner torde vara ett av de viktigaste styrmedlen för att skapa en mer balanserad utveckling. Inom Stockholmsregionen är framför allt den södra sektorn mindre utvecklad, på gott och ont. Många pendlar från den södra sidan till den norra. Samtidigt har naturområden i viss mån bevarats genom att exploateringen inte varit lika hög.

Detta skapar ett dilemma, det som i vissa avseenden ses som utveckling kan i andra avseenden betyda ökad exploatering av värdefulla naturområden. Nacka och Värmdö på östra sidan har en hög andel sådana. Ökad tillgänglighet förbinds samtidigt med hårdare krav på ökad bebyggelse och tillväxt som tenderar att äta upp försöken att lösa stockningsproblemen. Ur strikt marknadsekonomisk synvinkel kan allt detta betraktas som önskvärd tillväxt, men i termer av livskvalitet finns skäl att oroa sig för ökade restider, bullerproblem, miljöstörningar och försämrad livskvalitet där det omtalade livspusslet blr allt svårare att få ihop för allt fler med ökad stress och hälsoproblem som resultat.

Det finns skäl att betona möjligheten och önskvärdheten av andra lösningar. Vi är medvetna om att detta är ett svårlöst problem som det i dagens läge inte är opportunt att påpeka, men det finns tyvärr avskräckande exempel på tidigare expansiva tillväxtregioner som förvandlats till motsatsen. Med dessa grundtankar vill vi peka på behovet av en mer långsiktigt hållbar utveckling och en mer balanserad utveckling genom kraftigare politisk styrning.

Synpunkter på förslag som berör Nacka

Vi anser att Tvärbanans förlängning till Sickla station bör ha högsta prioritet för att möjliggöra omstigning till och från Saltsjöbanan och Nackabussar.

Det är önskvärt att minska biltrafiken genom att höja trängselavgifterna och införa dessa även på Essingeleden, Västerbron, Centralbron och vid Slussen. Även parkeringsavgifter bör höjas där de finns och införas på många håll i Nacka där det nu råder fri parkering.

Vidare önskar vi åtgärder som gynnar kollektivtrafiken. För att undvika att Jorden drabbas av en stor global temperaraturhöjning är det bl.a. nödvändigt att begränsa biltrafiken.

Cykelvägnätet är i stort behov av upprustning. Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg) behöver upprustas, användbar cykelväg till Saltsjöbaden saknas. Vidare saknas en del av Tyresöstråket/Vendelsöstråket mellan nybyggda Hedvigslunds trafikplats och Flatenbadet, bra cykelvägar finns på ömse sidor.

En ytterligare Skurubro (väg 222) för biltrafik anser vi att kan vänta. Vi uppfattar att framkomlighetsproblem på väg 222 finns mellan Ålstäket och Mölnviksrondellen, väster om korsningen med Gustavsbergsvägen och Ingarövägen, därför att två filer går ihop till en fil före Farstabron, samt närmast Stockholm medan däremot Skurubron som regel inte förorsakar köer för passerande trafik. Däremot är påfarten från Björknäs till väg 222 bedrövligt dålig, det som verkligen behövs är att bygga den nya påfarten enligt en plan som vunnit laga kraft men ännu inte byggts.

Vi anser att den påfart till Värmdöleden (väg 222) vid Nacka gymnasium, för vilken bl.a. Trafikverket använder det missvisande namnet "Trafikplats Kvarnholmen", inte bör komma till stånd, den skulle skada det bevaransvärda urskogsområdet Ryssbergen. Behovet av en ytterligare påfart verkar inte vara stort, påfart till motorvägen kan ju ske vid Nacka trafikplats.

Mer kollektivtrafik på vatten är önskvärt. Vi är glada för existerande Sjövägen som nu har tätare trafik och även stannar vid Kvarnholmen (saknas på kartan sid. 64 i samrådet). Om Slussen byggs om, kommer detta att allvarligt påverka vägtrafik och Saltsjöbanan, det är därför viktigt att utöka trafiken med trafik från t ex Boo, Fisksätra, Björknäs, Skuru samt från Hasseludden mot mål som Nybroplan, Slussen och Ropsten. Möjligheten att medföra cykel är väsentlig. Studera Göteborgs val av snabba båtar som endast genererar måttliga svallvågor!

För busstrafiken är det önskvärt att fler alternativa målpunkter till Slussen införs, t ex Gullmarsplan, Årstaberg, Liljeholmen, Kista, Skärholmen, Cityterminalen, Tekniska högskolan, Fridhemsplan m fl. Detta är givetvis särskilt viktigt om Slussen byggs om.

Spårtrafik till Nacka-Värmdö är önskvärd men det finns skäl att undersöka om inte en utbyggnad av den befintliga spårtrafiken är ett bättre alternativ. Det går att bygga om Saltsjöbanan till dubbelspår hela vägen från Slussen till Saltsjö-Järla enligt en utredning SL gjort. En gren därifrån över Nacka Forum mot Gustavsberg med slutstation vid Mölnvik och en gren till Orminge centrum skulle ge spåtrafik till stora delar av Nacka och Värmdö, medan tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka Forum endast ger spårtrafik till en liten del av området.

Vi välkomnar en kapacitetshöjning av Saltsjöbanan, speciellt vore det önskvärt med en mötessträcka belägen mellan Saltsjö-Duvnäs och Igelboda.

Vi anser inte att Österleden (även kallad Östlig förbindelse), bör byggas, den kan förväntas bidra till ökad biltrafik, ökat koldioxidutsläpp och ökad global uppvärmning. Även om den kan användas för viss busstrafik kommer den att ge måttliga fördelar för kollektivtrafiken, det blir ju inte enkelt för en busslinje att kunna stanna till vid t ex Sickla eller Ropsten för att medge byte och sedan fortsätta i Norra respektive Södra länken. Som jämförelse går det idag en busslinje (linje 152) på Essingeleden och ingen i Södra Länken.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som
http://www.nackamiljo.se/atgardsvalsydost.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se