Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd
2004-04-19
        Björn Strehlenert
        Sleipnervägen 15
        133 38 Saltsjöbaden
Områdesnämnden Boo
Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81 NACKA

Synpunkter från Nacka Miljövårdsråd på planerad byggnation å Kil 1:1, norr om Värmdövägen


Föreningen Nacka Miljövårdsråd är helt avvisande till den föreslagna bebyggelsen. Vår mening är att Velamsunds "friluftsområde", i syd skall sträcka sig ända fram till Värmdövägen. Därför är vi lika avvisande till den planerade Waldorfskolan bredvid det nu planerade området. Området är en nyckelbiotop och har värdefull ädellövskog. Planområdet har således ett högt naturvärde och bör få förbli en del av Velamsunds strövområde.

Vid sidan av den privatägda jordbruksfastigheten Erstavik, har Nacka kommun begränsat med större grönområden för dess innevånare att röra sig i på fritid - framför allt i Boområdet. Dessa kvarvarande områden får inte tillåtas bli så små, så att dom förvandlas till små "hundkissarskogar". Nackas kommunpolitikers ständiga attacker mot grönområdena oroar därför Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråd vill därför att Nyckelviken, Skarpnäs och Velamsund lämnas ifred i sina nuvarande utsträckningar. Bostadsbyggandet bör, som vi vill se det, koncentreras till kommunens västra del.För Nacka Miljövårdsråd

Björn Strehlenert