Introduktion till remissen:
Detaljplan för område vid Tallidens skola

Byggmästaren U J Johansson AB vill bygga student/ungdomsbostäder, radhus samt en friliggande villa på f.d. Tallidens skolas skolgård och omgivande mark. Skolbyggnaden hyrs av Kunskapsskolan AB.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2003-01-07 i Nämndhuset och i biblioteket i Finntorp. Remissvar skulle vara vara inne senast 2003-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget till detaljplan för Tallidens skola och för del av Birkaområdet, 2003-01-07.

Efter smärre justeringar har förslaget nu ställts ut. Vid behandlingen i områdesnämnden 18/3 2003 yrkade Kaj Nyman (s) och Klas Erikssom (mp) på återremiss p.g.a. bullret från motorvägen.

Sedan 9 maj 2003 finns nu även utställningsförslaget tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2003-05-23 på Nämndhuset och på biblioteket i Forum, biblioteket i Finntop är ju nyligen nedlagt.

Yttranden över det reviderade nu utställda förslaget skulle vara vara inne senast 2003-05-23.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget till detaljplan för område vid Tallidens skola, 2003-05-16.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-15