Introduktion till remissen:
Detaljplan för Skogsö 12:1 m fl, Sune Carlssons Båtvarv

Sune Carlssons båtvarv i Saltsjöbaden vill utvidga sitt område genom att köpa allmän mark fram till Skogsövägen och Moranvägen, bygga ny båthall, nya bryggor, sjöbodar m.m.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor (men gjorde det inte vid samrådstidens början) och fanns till 2007-11-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och på Tippen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/273 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-11-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-11-16.

Det nu akuella utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2008-03-07 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och på Tippen.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/273 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-03-07.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2008-03-07.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06