Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl. Stubbsund

Man vill bygga bostäder, bl.a. studentbostäder och förvaltarbostad, samt kontorslokaler öster om Stubbsunds gård (Söder om Saltsjöbanan, norr om motorvägen och Järlasjön/Kolbottensjön, väster om Duvnäs station).

Området är allvarligt bullerstört, bullerskydd mot motorvägen krävs. Flera nya hus byggs i anslutning till 1700-talsgården. Ett lusthus byggs vid Kolbottensjöns strand.

Marken har idag lövskog med gamla ädellövträd samt områden med sly.

Kommunen försökte först få igenom bygget med enkelt planförfarande men regeringen upphäve detta eftersom man inte får ändra markanvändning med enkelt planförfarande.

Ett samrådsmöte ägde rum måndagen den 19 maj 2003 kl. 19.00 i Erstaviksrummet i Nacka Stadshus (Nämndhuset).

Remissvar på samrådsförslaget skulle vara inne senast 2003-06-13, det fanns på Internet, i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på samrådsförslaget, 2003-06-10.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-03-24 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsversionen skulle vara vara inne senast 2004-03-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2004-03-24.

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-15