Introduktion till remissen:
Detaljplan för Långvägen och Skymningvägen, Eknäs 1:232 m.fl.

Man vill ansluta området till kommunalt VA och göra kommunen till huvudman för allmän platsmark samt förbättra vägkvaliteten på de 15 fastighetsägarnas bekostnad.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-01-23 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Remissvar på samrådsversionen skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-01-23.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2008-09-23 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Ett informationsmöte hölls den 9 september 2008 kl 18.30 i Nacka stadshus, Granitvägen 13, sammanträdesrum Erstavik.

Remissvar på den nu aktuella utställningsversionen skulle vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/495 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2008-09-23.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2008-09-23.

Kommunens handläggare är Linnéa Olofsson (tidigare Anna Mattsson), 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06