Introduktion till remissen:
Detaljplan för Södra Hedvigslund

Förslaget innebär att man bygger ca 420 bostäder i naturmarken i Södra Hedvigslund i sydligaste Nacka.

Denna naturmark är idag ett rekreationsområde för närboende och utgör en spridningskorridor för djur och växter mellan Erstaviksområdet och Flaten/Skrubba.

Vid Lovisedalsvägen inom området ligger idag "Maggies farm" som bl a håller hästar inom området. Förslaget utesluter fortsatt hästhållning i Södra Hedvigslund.

Det hölls ett samrådsmöte i Stavsborgsskolans matsal torsdag 27 januari 2005, kl 19.00.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-02-25 i Nämndhuset och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Älta, Nacka kommun, senast 2005-02-25.

Nacka miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2005-02-25.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-06-09 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-06-09.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2006-06-09.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara inne till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-12-22.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 22 december 2006 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-12-22.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06