Information om remissen:
Förslag till detaljplan för Saltsjöqvarn, fastigheterna Sicklaön 37:2, 37:3 m fl

Nya flerbostadshus föreslås öster om Saltsjöqvarns huvudbyggnad samt väster om mannagrynskvarnen. Väginfarten över Saltsjöbanan vid Danviksbron tas bort och man spränger ut en ny krokig väg från Finnbodavägen vid mannagrynskvarnen. I Saltsjöqvarns huvudbyggnad föreslås ett vikingland.

De nya byggnaderna kommer att påverka intrycket sett från inseglingen till Stockholm och från Djurgården.

Trots att förslaget inte var färdigt och att områdesnämnden vill ha ett antal förändringar skickades det på remiss sommaren 1999. Elisabeth Karlsson (mp) reserverade sig mot att beslutet att skicka ut detta förslag på remiss innan områdesnämnden tagit ställning till det.

Efter revision ställdes ett reviderat förslag ut våren 2000. Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget, 2000-06-26, layouten kan avvika från det insända svaret.

Det lagakraftvunna beslutet finns på kommunens webbsidor.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11