Information om remissen:
Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010).

Man föreslår bl a nya motorvägar och ny spårtrafik till Nacka. Bl a föreslås att man bygger Österleden och en ny Skurubro. Vidare att Saltsjöbanan görs om till snabbspåväg med ny station vid Sågtorp där man föreslår ny bebyggelse.

Samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen finns bl a på Internet.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414, 102 69   Stockholm, rtk@rtk.sll.se, senast 2008-11-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget av RUFS 2010, 2008-11-28.

Det är värt att jämföra RUFS 2010 med en kritisk analys av Stockholmstrafiken gjord av SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys.

Utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen fanns bl a på Internet. Det gick att beställa en tryckt version från Regionplanekontoret via bestallning@rtk.sll.se eller adressen nedan.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne till Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret, Box 4414, 102 69   Stockholm, samt också med e-post till rtk@rtk.sll.se, senast 2009-10-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen av RUFS 2010, 2009-10-30.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18