Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Riset och Sångfågelvägen (Område B)

Sommarstugeområdet Riset nära Vikingshill vid Nackas norra kust föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en utbyggnad av villorna, d v s övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse.

För ett flertal fastigheter görs mindre intrång för vägbreddning och vändplaner.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2009-05-29 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/145 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2009-05-29.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget, 2009-05-29.

Det första utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2009-10-30 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på det första utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/145 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2009-10-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det första utställningförslaget, 2009-10-30.

Det andra utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2012-04-03 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Regeringen upphävde den av kommunen beslutade detaljplanen 2011-10-27, nu ställs en reviderad version ut.

Synpunkter på det nu aktuella andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/145 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2012-04-03.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 3 april 2012 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det andra utställningförslaget, 2012-04-03.

Nu aktuell prentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06