Information om remissen:
Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Porfyrvägen - öster om Boovägen

I detta område öster om Boovägen, norr om Värmdöleden, föreslår man villor för permanetboende, nu är det till stor del fritidshus och till vissa delar obebyggt. En förtätning föreslås. För en mindre del av området ges två alternativa förslag.

Nu har de flesta fastigheter kommunala sommarvattenledningar och egna brunnar, avsikten tycks vara att tvångsansluta samtliga fastigheter till kommunalt vatten och kommunalt LPS-avlopp (Low Pressure Sewer, grunda ledningar med värmeslinga innanför en isolering).

Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande Porfyrvägen

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-09-10.

Förslaget ställdes ut efter smärre förändringar 18 januari - 17 februari i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Orminge.

Vid områdesnämndens sammanträde 8 december 1999 reserverade sig Bo Ericson (mp) mot att ställa ut detta förslag.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara kommunen tillhanda senast 17 februari 2000. Kommunens handläggare för detaljplanen är Magnus Nilsson, 7189479, beträffande gatukostnader Ingrid Johansson 7189318.

Senast ändrad av Jan Åman 2000-03-08