Introduktion till remissen:
Detaljplan för Orminge 42:1

Man vill ersätta en förskola med ett flerbostadshus med förskola på bottenvåningen i Orminge 42:1.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor (men togs bort 2013-05-28 men lades tillbaka följande dag efter påpekande) och fanns till 2012-08-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i rum Björknäs i Nämndhuset (Nacka stadshus) den 28 augusti 2012, kl. 18-20.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/374 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-08-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2012-08-30.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-07-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Jämfört med samrådsförslaget har man i granskningsförslaget skurit ned tillåten byggnadshöjd med en våning (3 meter) men tillåter att en lite större del av tomten bebyggs.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/374-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-07-05.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 5 juli 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2013-07-05.

Kommunens handläggare är Terese Karlqvist, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-07-05