Introduktion till remissen:
Detaljplan för Norra Skuru

Detaljplaneförslaget för Norra Skuru omfattar området norr och öster om Duvnäs utskog. Man vill dra in kommunalt VA och förtäta.

Att bygga villor kring Visborgs minne skadar den nuvarande verksamheten vid där, se artikel i Metro 2004-08-23.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-09-17 i Nämndhuset och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, senast 2004-09-17.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på programförslaget, 2004-09-17. (pdf-fil, skrivelsen feldaterad)

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-01-07 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Nytt i samrådsförslaget jämfört med programförslaget är att man vill bygga ett flertal nya villor på mark som Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och naturvärdesobjekt, samt att man vill spränga sig genom ett berg för att två tomter ska kunna få ha bilen närmare husen.

Ett samrådsmöte hölls den 10 november 2008 kl. 18.30 i Skuru skolas aula.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/418 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2009-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2009-01-07.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-08-28 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/418 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2009-08-28.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2009-08-28.

Nu aktuell presentation av detaljplaneförslaget

Kommunens handläggare är Elisabeth Rosell, 7189335 (tidigare handläggare Rolf Markman, 7189425).

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05