Introduktion till remissen:
Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., (Neglinge Centers parkering)

Man vill bygga bostäder på Neglinge Centers parkering, Baggensudden.

Vid sitt sammanträde 2004-12-07 beslöt Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden att förslaget skulle skickas på remiss trots att en lodamot, Brita Nyman (s), yrkade på avslag.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-02-28 i Nämndhuset och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-02-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2005-02-28 (pdf-fil).

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-12-13 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara vara inne till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2006-12-13.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 13 december 2006 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-12-13

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-15