Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D)

Man vill ansluta flertalet fastigheter till kommunalt vatten och avlopp och tillåta ytterligare bebyggelse.

Området är av särskilt värde ur kuturhistorisk synpunkt, det berörs av riksintresse för kulturminnesvården och riksintresse för kust och skärgård.

Områdesnämnden Boo inbjöd till samrådsmöte måndag 16 juni 2003 klockan 19.00 i Skepparholmen konferens, Franckes väg, Saltsjö-Boo. Remissvar på samrådsversionen skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2003-09-01.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2003-09-01.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt till 2004-03-26 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-03-26.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-03-26.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189454.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-15