Introduktion till remissen:
Detaljplan för Lokomobilvägen, Sicklaön 368:2 m.fl.

Man vill bygga ett antal 5-vånings hyreshus på en bergknalle vid Lokomobilvägen, närmast öster om polisstationen mellan Jarlaberg och Nacka Strand.

Ett samrådsmöte hölls 30 augusti 2011 i Nacka Stadshus.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-09-09 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/116 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-09-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-09-09.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2012-11-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/116 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-11-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2012-11-05.

Kommunens handläggare är Sofia Thuresson Rudenschöld, 7188012.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-01