Introduktion till remissen:
Detaljplan för Lilla Björknäs, etapp 1

I detta område mellan Skurusundet och Glasbrukssjön, föreslår man villor för permanetboende, nu är det till stor del fritidshus och till vissa delar obebyggt. Området omfattar (del av) Talluddsvägen, Glasbruksvägen, Lilla Björknäsvägen, Njordvägen och Fredriksbergsvägen. En del av byggnaderna är historiskt intressanta.

Nu har de flesta fastigheter egna brunnar, avsikten tycks vara att tvångsansluta samtliga fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.

Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande Lilla Björknäs, etapp 1, 1999-09-15.

Förslaget är ställdes ut med smärre revideringar, synpunkter skulle vara vara inne senast 2000-04-14.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utstälningsförslaget till detaljplan för Lilla Björknäs, etapp 1, 2000-04-14.

I april 2002 föreslår man nu en ändring av tidigare beslut så att kommunen i stället för en vägförening skall vara huvudman för vägarna inom området. Dessa möjligheter föresås nu som två alternativ. Synpunkter på detta skall vara kommunen tillhanda senast 2 augusti 2002.

Den redan lagakraftvunna detaljplanen för området kan studeras på kommunens websdor, förslaget har man inte brytt sig om att lägga ut i biblioteken eller på webben förrän i efterhand.

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11