Introduktion till remissen:
Detalplan för Orminge 1:21 m fl, Boo Hembygdspark (Koldalen)

Området ligger nära Ormingeringen, gång- och cyklelvägen Nämdöstigen går genom området.

Man vill detaljplanelägga området kring Koldalen, Boo hembygdsgård. En infartsväg flyttas. Man vill möjliggöra att ytterligare något kulturhistoriskt intressant hus flyttas till området.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2010-04-12 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/371 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-04-12.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2010-04-12.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-06-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/371 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-06-30.

Kommunens handläggare är Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-11-21