Introduktion till remissen:
Detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl. (Område Y och Z).

Området ligger intill Knapens hål och Stäket på Boosidan.

Förslaget innebär att dra in kommunalt vatten och lättrycksavlopp i området som kommer att bli avsett för permanentboende.

Ett samrådsmöte ägde rum 14 april 2005 i Boo gårds skola samt ett öppet hus 21 april 2005 i utställningshallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-05-12 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-05-12.

Nacka miljövårdsråds remissvar avseende samrådsförslaget, 2005-05-11.

Ett mycket stort antal synpunkter kom in under samrådstiden, 52 stycken! En samrådsredogörelse (22 sidor) har upprättats. Versionen på kommunens webbsidor har alla personnamn och fastighetsbeteckningar överstrukna. Remissinstanserna, inklusive Nacka Miljövårdsråd, har fått den ocencurerade versionen och kopior på inkomna synpunkter i original, kommunens tjänstemän ska kunna bistå med den fullständiga versionen.

Det första utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-04-03 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på det första utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Områdesnämnden Boo, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2006-04-03.

Nacka miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2006-04-03.

Regeringen beslöt 2009-06-17 att upphäva kommunens beslut om antagande. Förslaget har nu omarbetas och ställs i november 2010 ut på nytt.

Det andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-12-22 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på det andra utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/391 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-12-22.

Nacka miljövårdsråds yttrande över det andra utställningsförslaget, 2010-12-22.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476 (tidigare handläggare Andreas Totschnig, 7189467 och Anna Mattsson, 7189479).

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05