Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fisksätra kyrka, Erstavik 26:431 m.fl.

Man vill utöka Fisksätra kyrka till ett guds hus med både moské och kyrka. Allmän platsmark söder om befintlig kyrka tas i anspråk. Enkelt planförfarande, d.v.s. kommer inte på utställning och finns inte på biblioteken.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hålls i Fisksätra Folkets Hus tisdag 11 oktober kl. 17-20.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/72 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-10-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-10-24.

Kommunens handläggare är Per Wilhelmsson,7187896.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-15