Information om remissen:
Förslag till detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl, Finnboda Varv

På det gamla varvsområdet där Finnboda varv låg, vill HSB bygga främst bostäder inklusive hus ute i vattnet. En centrumanläggning planeras i norra delen av området.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående Finnboda varv, 2000-11-30.

Utställningsförslaget från 2001 har endast små ändringar jämfört med det föslag som kommenterades i november 2000 så vi har samma synpunkter på det.

Förslaget för hela varvsområdet fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01, nu finns endast det antagna förslaget tillgängligt, samt fanns utställt i Nämndhuset och på biblioteken i Forum och Finntorp. Yttranden över utställningsförslaget skulle vara vara inne senast 2001-06-12.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget till detaljplan för Finnboda varv, 2001-06-12.

Förslaget överklagades till Länsstyrelsen och regeringen men vann laga kraft 2003-04-24.

Man kunde emellrtid inte godkänna det utspungliga förslaget att bygga på pirarna, p.g.a. risken för att ett större fartyg skulle kunna segla på piren. Nu har man anlagt ett konstgjort grund och genomfört en tjock utredning "Riskanalys för påsegling, Finnboda hamn" och hoppas nu att man ska våga bo på pirarana.

Man föreslår att strandskyddet upphäves för det aktuella området.

Det nya utställningsförslaget för pirarna fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01, nu finns ensast det antagna förslaget tillgänglift, och fanns till 2007-04-27 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget för pirarna skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-04-27.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen för pirarna, 2007-04-27.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06