Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 70:23 m.fl., Ekdungen, Skuru

Fastighetsägaren har genom Sundmark förvaltning bett att få bygga 11 friliggande småhus, 6 parhus samt annex till den befintliga Villa Ekdungen. Området ligger söder om Skuru idrottsplats.

Området är utsatt för buller från Värmdöleden. Bebyggelsen kommer att synas från bl.a. Skrurubron.

Vid behandlingen av startpromemoria och detaljplaneavtal i kommunstyrelsen 2005-04-04 reserverade sig Kerstin Nöre Söderbaum mot förslaget med motiveringen:

"Miljöpartiet avstyrker att nya bostäder ska byggas i detta område med delvis obebyggd mark som omges av villabebyggelse samt Skuru idrottsplats. Hela naturområdet bör sparas för lek och rekreation. Den östra delen av området omfattas för övrigt av riksintresse för kust och skärgård och har stort värde för turism och friluftsliv. ..."

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2005-11-30 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-11-30.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2005-11-30. (pdf-format)

Utstllningsförslaget har justerats jämför med samrådsförslaget, främst med anledning av länsstyrelsens synpunkter angående trafikbuller.

Det nu aktuella utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2006-07-07 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2006-07-07.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-03-27