Introduktion till remissen:
Detaljplan för Bo 1:502 m.fl., Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl.

Området ligger omedelbart väster om Bootippen.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp för att göra det till ett område för permanentboende och uppföra fler hus.

I Områdesnämnden Boo reserverade sig Bo Ericsson (mp) och Dan Johansson (v) mot beslutet medan (s)-gruppen skrev en protokollsanteckning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-11-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-11-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2004-11-30. (pdf-format)

Vid den fortsatta benandlingen i Områdesnämnden Boo 2005-03-09 yrkade Bo Ericsson (mp) på återremiss med motiveringen: "Jag yrkar på att planen återremitteras för att förslag tas fram med en parallellväg längs Värmdövägen mellan Willys och Boovägen", därefter reserverade han sig mot majoritetsbeslutet.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-05-09 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-05-09.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2005-05-09. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Anna Mattsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17