Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Boo.

En utställning (slutförslag), man har övergått från enkelt planförfarande till vanligt. Området ligger norr om f.d. Porsmosseverket.

Man vill ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp och rusta upp vägarna och tillåta större hus. Detta torde medföra så höga kostnader för fastighetsägarna att de fastigheter som nu är fritidshus i regel kommer att omvandlas till permanentbostäder.

Två alternativ: Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark (vägar etc.).

Vid behandlingen i områdesnämnden Boo 2003-06-11 reserverade sig den socialdemokratiska gruppen mot beslutet.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2003-09-01 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Ett brev med bla vägkostnadskalkyl (närmare 7 miljoner) har utsänts till remissinstanser men ej lagt ut på webben.

Remissvar på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2003-09-01.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2003-09-01.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-05-17 i Nämndhuset (Nacka stadsus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2003/349 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-05-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-05-17.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-11-21