Introduktion till remissen:
Detaljplan för Björknäs torg, parkering

Man vill utöka antalet parkeringsplatser på Björknäs torg.

Enkelt planförfarande. Ingen granskning. Ingen utställning på bibliotek eller i Stadshuset.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/96-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-18.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 18 juni 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-06-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16