Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla köpkvarter och Sickla Industriområde

Planen gäller hela Atlas Copcos f.d. industriområde.

Man vill permanenta nuvarande användning av området som handels- och kontorsområde samt bygga nya byggnader m.m. inom området.

Man vill bygga ut Sickla galleria västerut. De lokaler där ONOFF och Systembolaget nu ligger i avses att rivas när dessa flyttat till "Magasinet" som är under byggnad i områdets sydöstra del. En ny större byggnad uppförs på platsen som etapp II av Sickla galleria.

Från denna byggnad avser man att bygga en gångbro över Saltsjöbanan och Värmdövägen till Alphyddan och busshållplats Sickla bro.

I områdets sydligaste del närmast Järlaleden, väster om Gillerondellen, föreslås en ny gymnasieskola.

Ett samrådsmöte hölls i rum Erstavik, Granitvägen 11 (Nämndhusets sida) 19 februari 2007 kl. 18.30.

Samrådsförslaget finns (men inte vid remisstidens början) tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-03-02 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Dieselverkstaden och i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-03-02.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2007-03-02.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns nu men inte vid utställningens början tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-08-27.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2007-08-23.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06