Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Älta 10:1 m.fl., Ältadalens verksamhetsområde

Man vill tillåta industrier i södra delen av grusgropen i Älta, området söder om Storkällans väg. Utöver grusgropen föreslår man även ett par industritomter på Grustagsvägens bergiga västra sida.

Förslaget presenterades vid ett samrådsmöte i Nacka Stadshus 22 april 2008.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2008-04-25 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Älta.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2005/273 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-04-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2008-04-25.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-06-12 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Älta.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 97/2007 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-06-12.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2009-06-12.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Kristina Källqvist, 7189269. (Tidigare handläggare Alexander Erixson, 7189478.)

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06