Introduktion till remissen:
Detaljplan för Älta centrum, etapp A och B

Man vill riva nuvarande centrum och bygga nya bostadshus och affärslokaler. Livsmedelsaffär där nu ett flervångings parkeringsdäck ligger närmare Ältavägen.

Förslaget har föregåtts av ett planprogram.

Ett öppet hus om förslaget hölls i Älta centrum den 7 december 2017 kl 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Älta.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15, ange KFKS 2016/440.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 januari 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2018-01-15.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emelie Resvik, planarktiekt Martin Håkansson och projektledare Christian Nützel, stadsbyggnadsservice 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-01-15